ไทย

(๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม http://203.157.15.4/Flusur/Fludef.php)

ผู้ป่วยรายงานในข่ายเฝ้าระวัง (Reported case) หมายถึงผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดง

 1. ไข้ (อุณหภูมิกายมากกว่า ๓๘ องศา) ร่วมกับ
 2. อาการอย่างใดอย่างหนึ่งอันได้แก่ น้ำมูก, ไอ, เจ็บคอ, หายใจผิดปกติ (หอบ, ลำบาก), ปวดกล้ามเนื้อ หรือ แพทย์วินิจฉัยสงสัยว่าเป็นปอดบวม หรือไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ
 3. มีประวัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
  • สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรงในระยะ ๗ วันก่อนวันเริ่มป่วย หรือ
  • มีการตายของสัตว์ปีกอย่างผิดปกติในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในรอบ ๑๔ วันก่อนวันเริ่มป่วย
  • อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (ซึ่งจะมีการกำหนดและแจ้งให้ทราบทางเว็ปสำนักระบาดวิทยา) ในระยะ ๗ วันก่อนวันเริ่มป่วย
  • มีผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือในที่ทำงานป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบ ภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนวันเริ่มป่วย
  • ผู้ป่วยปอดบวมที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุข
  • ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรงหรือเสียชีวิต ที่หาสาเหตุไม่ได้
ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก หมายถึงผู้ป่วยรายงานในข่ายที่มีผลการตรวจ PCR ว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ Influenza A โดยไม่พบผลบวกเมื่อใช้ Primer ที่จำเพาะกับ Seasonal Influenza A H1, H3 หรือ Avian influenza H5
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก หมายถึงผู้ป่วยสงสัยที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าติดเชื้อโดยวิธีต่อไปนี้

 • RT-PCR หรือ
 • Viral culture หรือ
 • มีระดับแอนติบอดีต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก เพิ่มขึ้นสี่เท่า ( 4-fold rising)
ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) ไข้หวัดนก หมายถึง ผู้ป่วยรายงานในข่ายเฝ้าระวัง (Reported case) ทีมีอาการและอาการแสดงดังกล่าว ร่วมกับประวัติสัมผัสสัตว์ปีกฯ หรือมีสัตว์ปีกป่วยตายฯ และมีผลการตรวจสุดท้ายตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่มA (H5) ซึ่งเป็นสายพันธ์ของสัตว์ปีก โดยวิธีการวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 • วิธี RT-PCR ในสิ่งส่งตรวจตัวอย่างเดียวแต่ต้องใช้ primer หรือ probe จำนวน 2 ชุด หรือ ตรวจจากสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 2 ตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยที่ตำแหน่งแตกต่างกัน ( เช่น throat swab กับ nasopharyngeal aspirate เป็นต้น) หรือ ตรวจจากสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย 2 ตัวอย่างที่เก้บจากผู้ป่วยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือ
 • เพาะเชื้อไวรัสได้ หรือ
 • วิธี Neutralization test โดยพบระดับภูมิคุ้มกันจากเลือดในระยะพักฟื้นสูงขึ้น 4 เท่าจากระดับในระยะเฉียบพลัน
ผู้ป่วยตัดออกจากข่ายเฝ้าระวัง (Exclude case) หมายถึงผู้ป่วยรายงานในข่ายที่มีผลการตรวจ PCR ว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ Seasonal Influenza A H1, H3, Avian influenza H5 หรือ influenza B หรือ ให้ผลลบต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

⇒พื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก หมายถึง พื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก และการระบาดยังไม่สงบ (วันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้ายถึงปัจจุบันยังไม่ครบ 14 วัน)
⇒ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก หมายถึง เชื้อไวรัส Influenza A California/04/09/H1N1

 • แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากผู้ป่วย

  • Nasopharyngeal aspiration, Nasopharyngeal swab หรือ Throat swab ใส่ไว้ใน viral transport media นำส่งในกระติกน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งหรือ ice pack เพื่อรักษาอุณหภูมิให้ได้ 2-4 องศาเซลเซียส และให้ส่งถึงห้องปฏิบัติการกรมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมง
  • Clotted Blood 5 มิลลิลิตร (cc.) เก็บ 2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บเมื่อพบผู้ป่วย ครั้งที่สอง เก็บห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: